تيترآنلاين 14 آذر 1390 ساعت 15:13 http://titronline.ir/vdcj.ietfuqemxsfzu.html?3654 -------------------------------------------------- عنوان : روز بي ‌تاريخ ... سميرا سرخان‌زاده -------------------------------------------------- نكند يك سال در بند شيطان نفس باشيم و بخواهيم با يك شب و يك دهه عزاداري يا خيرات در راهي كه هدفمان چيزي جز اثبات وجود خودمان نيست، ارزشي به شمار آوريم متن : در تاريخ، روزهاي ماندگار و متعدد فراواني داريم كه از حافظه روزگار پاك نشدني و از ياد نرفتني اند اما برخي از روزها حجمشان تا حدي زياد است ـ حجم بار معنايي، احساس، اندوه و مجموعه رخدادهايي كه به طور عادي نمي توان براي يك روز متصور شد ـ كه در باور نمي گنجد تمامي اين وقايع به يك روز اختصاص داشته باشند. عاشورا، روزي كه سالار شهيدان مورد بدترين شقاوت هاي روزگار قرار گرفت، از جمله اين روزهاست. روزي كه هيچ قلم يا كتابي توان به دوش كشيدن بار مصائب آن را ندارد. روزي كه تنها يك روز نبود. روزي كه تا دنيا دنياست، مادر گيتي آن را از ياد نخواهد برد. روزي كه شمشيرها عليه نواده بر حق رسول خدا عريان شدند، روزي كه سر سالار شهيدان بي گناه از بدن او جدا شد، روزي است بي تاريخ، روزي كه شب آن را پاياني نبود، روزي كه تا آخرين دم، داغش زينب(س) را آزرد و هيچگاه سنگيني غم برادر را التيامي نبود! روزي بي مانند كه هر لحظه غم، سياهي و اندوهش در دل هر يك از ياران، همراهان و محبان ابا عبدالله الحسين، مثنوي هفتاد من كاغذ مي شود.روزي كه بستر تاليف كتاب هايي مانندحماسه حسيني، عبرت هاي عاشورا، صبر امام حسين(ع)، الفباي عاشورا، كاروان كربلا، قيام عاشورا، اسرار كربلا، قيام امام حسين(ع) و ... شد و همچنان ناگفته هاي فراواني از لحظه به لحظه اش باقي مانده اند. چه كسي مي داند لحظه شهادت، مولايمان به چه مي انديشيد و چه آرزويي داشتند براي آنان كه باقي مي مانند، آناني كه اين ماجراي غم انگيز را روايت مي كنند و آناني كه اين مصائب را مي شنوند و اشك در چشمانشان حلقه مي زند و بعد ... آري او همچنان كه از پيش بر لحظه به لحظه اين روز بي تاريخ واقف بود، نيك مي دانست كه دوست و دشمنش بعد از شهادت بي مانند او كه داغي هميشگي بر دل تاريخ نهاد، چه خواهند كرد، اما از راهي كه برگزيده بود، منصرف نشد. آري او مرد تاريخ است و تاريخ وامدار مردي كه هيچ گاه در برابر زور و جفاي حاكمان سَر خم نكرد. مولايمان حسين(ع) از لحظه اي كه سعادت درك انديشه امامت و رسالت سنگين خود را دريافت، از هنگامي كه جدش رسول خدا گلوي او را كه بعدها محل شمشير ياغيان مي شد، بوسيد، مي دانست تقدير او شهادت در راه خدا براي زنده نگاه داشتن دين اسلام و پيام آزادگي نوع بشر از تمامي بندهاي مادي، معنوي شيطان درون است.شيطاني كه خيلي از اوقات بيش از آن كه از بيرون رفتار ما را كنترل كند، از درون هدايتمان مي كند، شيطاني كه بايد با توكل، ايمان حقيقي، عزت نفس و مناعت طبع در قلب خود به حصارش بكشيم تا بتوانيم اشك هايي كه در سوگ سالار شهيدان مي ريزيم و خيسي گونه هايي را كه لحظاتي از زمين جدا مي شوند، معنا بخشيم و با قلبمان به اين مفهوم برسيم كه نكند يك سال در بند شيطان نفس باشيم و بخواهيم با يك شب و يك دهه عزاداري يا خيرات در راهي كه هدفمان چيزي جز اثبات وجود خودمان نيست، ارزشي به شمار آوريم. بايد بياموزيم چگونه حسيني بينديشيم تا در تمامي لحظات حسيني بمانيم...