تيترآنلاين 7 اسفند 1390 ساعت 21:31 http://titronline.ir/vdcc.iq0a2bqi1la82.html?4223 -------------------------------------------------- عنوان : زنان و مردان در خرید خودرو انتخاب های متفاوتی دارند -------------------------------------------------- زنان بر اساس این تحقیق کیفیت بیشتر مورد توجه زنان است در حالی که طراحی ظاهری خودرو برای مردان مهم تر است متن : زنان و مردان در خرید خودرو انتخاب های متفاوتی دارند. زنان و مردان هنگام خرید خودرو ویژگی های متفاوتی را در انتخاب خودرو در نظر می گیرند . به گزارش عصر خودرو، یک تحقیق تازه نشان داده است که زنان هنگام خرید بیشتر از مردان تحقیق و بررسی می کنند. همچنین آنها بیش از مردان به ایمنی و قابلیت اطمینان خودرو توجه دارند اما مردان عملکرد موتور , سرعت را بیشتر مورد توجه قرار می دهند . همچنین بر اساس این تحقیق کیفیت بیشتر مورد توجه زنان است در حالی که طراحی ظاهری خودرو برای مردان مهم تر ا