تيترآنلاين 6 ارديبهشت 1392 ساعت 10:13 http://titronline.ir/vdcb.wbsurhb08iupr.html?5681 -------------------------------------------------- عنوان : جمعیت کشور در سال 1480 به 62 میلیون نفر خواهد رسید -------------------------------------------------- بر اساس این قانون قرار بود رشد طبیعی جمعیت از 2/3 به 3/2 درصد کاهش یابد ولی در حال حاضر این میزان به 2/1 درصد کاهش یافته است متن : رخشانی گفت: اگر با روند فعلی کاهش جمعیت و بر اساس سناریوی رشد متوسط جمعیت حرکت کنیم در سال 1480 جمعیت کشور به 62 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. فاطمه رخشانی معاون وزیر بهداشت امروز در دومین روز از گردهمایی معاونین بهداشت سراسر کشور ضمن اعلام این خبر گفت: بر اساس سرشماری سال 85 میزان باروری کل به حدود 8/1 فرزند کاهش یافته است و شاخص باروری به پایین ترین حد جانشینی ( باروری کل پایین تر از 2/1 فرزند ) رسیده است. وی افزود: اگر با روند فعلی کاهش جمعیت و بر اساس سناریوی رشد متوسط جمعیت حرکت کنیم در سال 1480 جمعیت کشور به 62 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. معاون بهداشت در ادامه به بند ج قانون برنامه اول توسعه درباره خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون قرار بود رشد طبیعی جمعیت از 2/3 به 3/2 درصد کاهش یابد ولی در حال حاضر این میزان به 2/1 درصد کاهش یافته است. رخشانی در ادامه به بیان چالش های جمعیتی پیش رو در کشور در نتیجه کاهش سریع رشد جمعیت اشاره کرد و گفت : در آینده با بحران هایی از جمله بحران سالمندی جمعیت، بحران میزان باروری و تجدید نسل در کشور و نیز بحران ساختار خانواده و شکاف نسل ها روبرو خواهیم